File #7294: "rg8_os2_oldMain_010.jpg"

rg8_os2_oldMain_010.jpg